072 540 24 88
Wie zijn wij

Wie zijn wij

NHV is een volmachtbedrijf (assuradeur) dat grote waarde hecht aan transparantie en helderheid. Wij conformeren ons daarom aan de geldende codes op dit gebied. NHV voert in eigen beheer enkel schadeverzekeringen en geen complexe produkten. Voor deze produkten zijn specialisten noodzakelijk, waarmee NHV samenwerkt. U kunt uw vraag over dit soort produkten zoals bedrijfsverzekeringen, financieringen en hypotheken stellen aan NHV verzekeringen waarna wij ervoor zorgen dat de specialist contact met u opneemt. 

Wat doen wij ? 

Algemeen
Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze nimmer zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

Specifiek


Wat verwachten wij van u ?


Onze bereikbaarheid

De premie
Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Bij volmachtprodukten verzorgen wij zelf de incasso. Bij produkten die via ons bij een andere verzekeraar loopt  verzorgt de verzekeraar de premie-incasso. Als daarvan afgeweken wordt maken wij daarover vooraf een afspraak.


Onze relatie met verzekeraars
Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten (verzekeringen) van de verzekeraars waar wij een agentschap of subagent- schap van hebben kunnen adviseren. Geen van de aandelen van ons bedrijf is in handen van een verzekeraar. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars. Een lijst met namen van verzekeraars met wie wij zaken doen zenden wij u op aanvraag toe.


Hoe worden wij beloond
Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf.

Onze kwaliteit

Beëindiging relatie 
U hebt het recht om elk moment de relatie met ons te beëindigen. U kunt bij uw verzekeringspakket (m.u.v. de volmachtverzekeringen) de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. 


Klachten ?
Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen , over onze manier van informeren of bijvoorbeeld over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het KiFid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, tel. 070 - 3 33 89 99; webadres: www.kifid.nl. U kunt zich desgewenst ook tot de burgerlijke rechter wenden. 

 

offerte aanvragen Overzichtspagina met alle offerte aanvragen vrijblijvend advies Kostenloos onafhankelijk assurantie advies Vergelijk uw huidige verzekering of offerte.