072 540 24 88
Wie zijn wij

Wie zijn wij

NHV is een verzekering bedrijf dat grote waarde hecht aan transparantie en helderheid. Wij conformeren ons daarom aan de geldende codes op dit gebied.   

Wat doen wij ? 

Algemeen
Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze nimmer zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

Specifiek


Wat verwachten wij van u ?


Onze bereikbaarheid

De premie
Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij producten die via ons bij een verzekeraar lopen verzorgt de verzekeraar de premie-incasso. Als daarvan afgeweken wordt maken wij daarover vooraf een afspraak.


Onze relatie met verzekeraars
Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten (verzekeringen) van de verzekeraars waar wij een agentschap of subagent- schap van hebben kunnen adviseren. Geen van de aandelen van ons bedrijf is in handen van een verzekeraar. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars. Een lijst met namen van verzekeraars met wie wij zaken doen zenden wij u op aanvraag toe.


Hoe worden wij beloond
Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf.

Onze kwaliteit

Beëindiging relatie 
U hebt het recht om elk moment de relatie met ons te beëindigen. U kunt bij uw verzekeringspakket (m.u.v. de volmachtverzekeringen) de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. 


Klachten ?
Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen , over onze manier van informeren of bijvoorbeeld over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het KiFid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, tel. 070 - 3 33 89 99; webadres: www.kifid.nl. U kunt zich desgewenst ook tot de burgerlijke rechter wenden. 

Privacy Statement
NHV Verzekeringen B.V. (hierna NHV) respecteert  uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens NHV van u verwerkt en waarom dit nodig is.

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?
NHV adviseert u met betrekkingen tot verzekeringen en wij bieden u oplossingen voor particulieren en bedrijfsrisico’s. Naast advies over welke financiële producten passen bij uw wensen en behoeften, ondersteunen wij u bij de totstandkoming en het onderhoud van deze producten.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van de volgende activiteiten:

•         Het voorkomen en bestrijden van fraude jegens financiële instellingen;

•         Statistische analyse;

•         Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;

•         (gerichte) Marketingactiviteiten met als doel een relatie tot stand te brengen en/of een 

            relatie met een klant in stand te houden, dan wel uit te breiden;

•         Analyses van persoonsgegevens met als doel het vergroten van het klantenbestand, het

          verbeteren van producten- en dienstenassortiment en om bij de dienstverlening beter te kunnen  inspelen op de            persoonlijke situatie van de klant.

                   

Welke persoonsgegevens verwerkt NHV van u?
Om u goed te kunnen adviseren welke verzekeringen en oplossingen bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. 

Afhankelijk van de soort verzekeringen die u wenst af te sluiten, hebben wij  persoonsgegevens van u nodig. Alle medewerkers van NHV hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend, waarin hen de verplichting is opgelegd om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

Voor het in orde maken van de verzekeringen en het blijven verlenen van onze diensten en/of aanbieden van onze diensten hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig: NAW, geboortedatum, e-mailadres en rekeningnummer.

Bijzondere persoonsgegevens
Strafrechtelijk verleden
Voor de risicobeoordeling bij schadeverzekeringen kunnen door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden hebben plaatsgevonden, hoeft u niet te melden.

Kopie identiteitskaart
Voor een aantal verzekeringen (bijvoorbeeld levensverzekeringen) en voor de aanvraag van een hypotheek hebben wij een kopie van uw identiteitskaart nodig om de verzekeringsovereenkomst cq hypotheekovereenkomst tot stand te laten komen. Indien u een kopie van uw identiteitskaart (rijbewijs of paspoort) verstuurd aan NHV, kunt u ook gebruikmaken van de overheidsapp KopieID. Met behulp van deze app kunt u een foto maken van uw identiteitskaart, uw BSN-nummer en foto wegstrepen en per e-mail verzenden aan NHV.

Financiële gegevens
Voor een aantal verzekeringen en voor de aanvraag van een hypotheek hebben wij financiële gegevens van u nodig, zoals uw inkomsten, pensioen, vermogen, schulden, bezittingen en opgebouwd vermogen onder reeds lopende verzekeringen. Indien NHV een kopie van uw bankafschrift opvraagt, volstaat u met de NAW-gegevens, het rekeningnummer en totaal vermogen. Afschrijvingen op uw bankafschrift kunt u wegstrepen.

Toestemming
Het is van belang dat u bewust bent van en toestemming geeft aan NHV voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Uw toestemming kan tevens worden verstrekt door een gemachtigde, zoals een voogd, vertegenwoordiger of houder van een volmacht.

Wij beschouwen de volgende situaties als indicatie dat u toestemming geeft voor het gebruik van uw huidige en toekomstige persoonlijke gegevens:

•         Uw vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens aan ons direct of via een andere verzekeringsmakelaar of vertegenwoordiger of uw werkgever met als doel het aanvragen van een verzekeringsovereenkomst of

gerelateerde dienst of product (inclusief de informatie die u eerder heeft verstrekt aan NHV. NHV verwerkt de persoonsgegevens dan in kader van de uitvoering van de overeenkomst;

•         Uw uitdrukkelijke toestemming of erkenning binnen een schriftelijk, mondeling of elektronische aanvraag of schadeproces en

•         Uw mondelinge toestemming gevraagd door NHV voor een bepaald doel.

Bewaartermijnen
NHV bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. NHV heeft een bewaartermijnenbeleid, welk is gebaseerd op de wettelijke bewaarplichten. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard, dan de wettelijke bewaarplicht, tenzij NHV gerechtvaardigde belangen heeft, zoals het verdedigen in een gerechtelijke procedure.

Marketingactiviteiten
Indien u al vóór 25 mei 2018 klant bent van NHV, dan mag NHV u digitaal commercieel benaderen, maar NHV biedt u dan de mogelijkheid om u af te melden voor deze commerciële diensten van NHV. Als u vanaf 25 mei 2018 klant bent van NHV dan wordt u digitaal alleen benaderd indien u daar toestemming voor heeft verleend, tenzij de aanbieding aansluit bij uw reeds lopende producten en diensten afgenomen bij NHV. Als u nog geen klant bent wordt u alleen per post of telefonisch benaderd. Uiteraard wordt u niet benaderd als u geregistreerd staat in het Bel-mij-niet-register of de Postfilter.

(Re)marketing
De geplaatste cookies geplaatst door NHV en andere partijen in uw browser kunnen NHV en/of derde partijen gebruiken voor remarketing doeleinden, om uw websitebezoek te analyseren, het tonen van advertenties en/of om u commerciële aanbiedingen te kunnen doen.

De programma’s die NHV gebruikt voor (re)marketing zijn diensten van Google (waaronder AdWords) en SharpSpring en kunnen tevens social media advertentieplatformen zijn, zoals bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn en twitter.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Zowel in het kader van het opstellen van ons advies als wanneer u het ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren. Verder hebben wij met alle samenwerkingspartijen overeenkomsten gesloten waarin geheimhouding van uw persoonsgegevens is opgenomen.

Uw privacyrechten
U heeft de volgende privacyrechten.

a)U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

b)Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

c)       Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, tenzij NHV op grond van wet- en regelgeving uw verzoek niet kan voldoen.

d)      Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, dan kunt u ons dit laten weten.

e)      Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

Voor meer informatie over uw privacyrechten, verwijzen wij u graag door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u een verzoek willen indienen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@nhvadvies.nl.

Cookiestatement
Wanneer u op onze website navigeert, kunnen wij informatie verzamelen door middel van de gebruikelijke instrumenten voor informatieverzameling zoals cookies en webbeacons. Wilt u meer weten klik hier.

Vragen of klachten?
Zoals hierboven aangegeven, probeert NHV zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop NHV omgaat met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op, via info@nhvadvies.nl. Wij doen ons best om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Heeft u een klacht over de wijze waarop NHV met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze indienen bij de directie van NHV. Bent u met de uitkomst van het antwoord van de directie niet tevreden? Dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

offerte aanvragen Overzichtspagina met alle offerte aanvragen vrijblijvend advies Kostenloos onafhankelijk assurantie advies Vergelijk uw huidige verzekering of offerte.